คณะผู้บริหาร

 
Sakesom 166x180
นายเสกสม ศรีรุ่งเรืองเดชา
กรรมการผู้จัดการ
Mr. Sakesom Srirungruangdeja
Managing Director
 
Chuan 166x180
นายชวน  นาวงศ์ศรี
รองกรรมการผู้จัดการ
Mr. Chuan Nawongsri
Deputy Managing Director
 
Wisit 166x180
นายวิศิษฏ์  อังอรุณกร
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Mr. Wisit Ungaroonkorn
Assistant Managing Director
 
Praneet 166x180
นางสาวปราณีต  อนุกูลการย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
Mrs. Preneet  Anukookarn
Assistant Managing Director