หลักประกันประเภท การตรวจผลงานการก่อสร้าง

ประเมินราคาที่การก่อสร้าง 17%

bprogress17-1

bprogress17-2

 

ประเมินราคา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 27%

bprogress27-1

bprogress27-2

 

ประเมินราคา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 52%

bprogress52-1

bprogress52-2

bprogress52-3

 

ประเมินราคา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 65%

bprogress65-1

bprogress65-2

 

ประเมินราคา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ 80%

bprogress80-1

bprogress80-2

 

ประเมินราคา เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จเกือบ 100%

bprogress100-1

bprogress100-2